4.9262 EUR | 4.08 USD Contact | WEB

Paşii pentru obţinerea unui credit garantat de stat pentru CONSTRUIREA unei case

6 iun 2011 | IMOPEDIA.ro
În cazul în care te-ai hotărât să contractezi un credit prin programul Prima Casă pentru a-ţi construi o casă, trebuie să ştii că e ceva mai complicat.

1. La bancă va trebui să mergi/mergeţi cu un dosar consistent, care să cuprindă:

a) Cererea de credit;

b) Documente care să ateste veniturile realizate şi fişa fiscală sau declaraţia de venit pe anul anterior solicitării creditului, depuse la Administraţia Financiară (după caz);

c) Dovada că dispui de aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei;

d) Dovada că eşti dispus să faci un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobandă;

e) Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului/beneficiarilor că terenul nu este revendicat conform Legii 10/2001şi că nu există litigii în legătură cu acesta;

f) Extras de carte funciară din care să rezulte că terenul este liber sarcini şi în care să fie înscrisă autorizaţia de construire;

g) Copia actului de proprietate asupra terenului deţinut de beneficiarul individual sau de unul dintre beneficiari în cazul în care există o asociere în acest sens, şi documentaţia cadastrală corespunzătoare;

h) Contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, cu anexă devizul estimativ al lucrărilor; acesta trebuie să prevadă obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni.

i) Contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat; criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii;

j) Autorizaţia de construire a locuinţei în cadrul Programului valabilă, precum toate avizele şi acordurile necesare conform legii;

k) Certificat de urbanism;

l) Proiect tehnic şi detaliile de execuţie a lucrării (inclusiv graficul temporal de eşalonare a lucrărilor, prezentat cel mai târziu la finalizarea primului stadiu, înainte de prima tranşă de plată), întocmite conform legii;

m) Bugetul iniţial pentru construcţie şi utilajele aferente construcţiei;

n) Certificat de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;

o) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie de către antreprenorul general, în cuantum de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;

p) Declaraţia pe propria răspundere, autentificată, potrivit căreia solicitantul/solicitanţii declară că până la data solicitării creditului nu a deţinut şi nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită.

2. Banca este gata să îţi acorde împrumutul? Dosarul tău va pleca la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi trebuie să cuprindă:

A. Pentru beneficiarii care construiesc o singură locuinţă în regim individual:

a) solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finanţator, după aprobarea finanţării;
b) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;
c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor;
d) extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original.

B. Pentru beneficiarii constituiţi în asociaţii fără personalitate juridică, alcătuite din minimum doi beneficiari, care construiesc o singură locuinţă pentru fiecare dintre aceştia:

a) solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator dupa aprobarea finantarii;
b) documentul de identitate pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei, precum şi al soţului/soţiei fiecăruia, în copie certificată;
c) declaraţia pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei;
d) extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului.

3. După primirea aprobării FNGCIMM, se trece la semnarea contractului de credit ipotecar.

De reţinut!
Banca nu dă beneficiarului banii în mână, ci plăteşte constructorul pe etape, în funcţie de cum evoluează lucrările de construcţie.

Nu se pot construi case în regie proprie, ci doar prin firme autorizate.

 

Ştirile zilei

 Stone Park Villas – confort și eleganță în inima naturii
 Cum va arăta piața imobiliară după criza generată de COVID-19
 Primăriile nu mai plătesc taxe pentru înregistrarea imobilelor
 O nouă amânare pentru metroul din Drumul Taberei